تبلیغات
رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم - کابوس ملس

رها یافته ...از آن تو هستم می خواهم بمانم

بِه طَوافِ کَعبِه رَفتَم بِه حَرَم رَهَم نَدادَند....کِه تُو دَر بُرون چِه کَردی کِه دَروُن خانه آیی

کابوس ملس

هر کابوسی در زندگی پایانی دارد

و این کابوس ملس زندگیم به یاری مادرم تمام شد...

کاش نرود از یادم

 [ چهارشنبه 4 مرداد 1391 ] [ 01:30 ب.ظ ] [ ماری ] [ ---() ]